“ČARLIANA” PLETAČKI OBRT vl. Robert Haramustek, ZAGREB, PLEHANOV PUT 8, MBO: 91894832, OIB: 78649794799

 1. Predmet Općih uvjeta poslovanja1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se poslovni odnosi između “ČARLIANA” PLETAČKI OBRT vl. Robert Haramustek, ZAGREB, PLEHANOV PUT 8, MBO: 91894832, OIB: 78649794799 (u daljnjem tekstu: Čarliana) kao pružatelja usluga izrade pletenih proizvoda, s jedne strane i Naručitelja pletenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s druge strane.

1.2. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve isporuke proizvoda i usluga Čarliane, čine sastavni dio ugovornog odnosa između Čarliane i Naručitelja te su na snazi ako u pisanom obliku nije drukčije ugovoremo.

1.3. Ugovorni odnos između Čarliane i Naručitelja nastaje prihvatom narudžbe Naručitelja od strane Čarliane, prihvatom ponude Čarliane od strane Naručitelja ili sklapanjem ugovora između Čarliane i Naručitelja. Smatrati će se da je početkom ugovornog odnosa  Naručitelj prihvatio i ove Opće uvjete.

1.4. Sve izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima bit će valjani samo ako su Opći uvjeti izrijekom isključeni djelomično ili u cijelosti.

Ukoliko je bilo koja odredba ponude, prihvata ponude ili ugovora različita ili suprotna sa odredbama ovih Općih uvjeta, smatrat će se da se primjenjuju Opći uvjeti, a odredba koja je različita ili suprotna s odredbama ovih Općih uvjeta smatrat će se nepostojećom.

 1. Ponuda

2.1. Na temelju upita klijenta/Naručitelja Čarliana dostavlja ponudu koja je obvezujuća za  Čarlianu u roku od 15 dana od datuma izdavanja ponude. Nakon proteka roka od 15 dana Čarliana može produžiti rok valjanosti Ponude ili izmijeniti ponuđene uvjete.

2.2. Sve dostavljene ponude moraju biti potvrđene odnosno prihvaćene od strane Naručitelja u pisanom obliku. Prihvat ponude odnosno narudžba dostavljena putem e-maila smatra se dostavom u pisanom obliku.

 1. Narudžba

3.1. Proizvodi i usluge naručeni od strane Naručitelja detaljno su određeni u ponudi, prihvatu ponude odnosno narudžbi i u drugoj poslovnoj i tehničkoj dokumentaciji.

3.2. Sve narudžbe Naručitelja su obvezujuće i podložne ovim Općim uvjetima.

3.3 Ukoliko Naručitelj otkaže narudžbu za uslugu izrade proizvoda koji je već u procesu proizvodnje ili otpreme, Naručitelj je obavezan platiti ugovornu kaznu u cjelokupnom iznosu Narudžbe.

 1. Grafička priprema

4.1. Nakon što Naručitelj prihvati ponudu Čarliane, Čarliana provjerava tehnološku ispravnost grafičke pripreme. U slučaju da je grafička priprema zaprimljena od Naručitelja ili osobe ovlaštene od strane Naručitelja neispravna odnosno nije podobna za početak procesa proizvodnje, Naručitelj će o tome biti obaviješten pisanim putem, a Čarliana neće biti u zakašnjenju.

4.2. Čarliana će Naručitelju ili osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja poslati na odobrenje TIFF/JPG datoteku s grafičkom pripremom radi završne kontrole tehničke ispravnosti datoteke i točnosti sadržaja.

4.3. Naručitelj se obvezuje potvrditi ispravnost TIFF/JPG datoteke s grafičkom pripremom. Odobrenje za izradu pletenih proizvoda poslano e-mailom smatra se potvrdom ispravnosti grafičke pripreme.

4.4. Naručitelj može pisanim putem ovlastiti Čarlianu za početak proizvodnje bez ovjere TIFF/JPG datoteke s grafičkom pripremom pri čemu Čarliana ni u kojem slučaju ne odgovara za moguće propuste kao niti za posljedice takvih propusta odnosno ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati.

4.5.    Nakon izrade ogledne verzije finalnog proizvoda Čarliana će dostaviti Naručitelju fotografiju istog na prikladan način, na finalno odobrenje. Primitak pisanog (putem e-maila ili na drugi prikladan način) odobrenja se smatra dopuštenjem za početak proizvodnje.

4.6. Naručitelj može pisanim putem ovlastiti Čarlianu za početak proizvodnje bez ovjere fotografije finalnog proizvoda, ali nakon odobrenja TIFF/JPG datoteke s grafičkom pripremom, pri čemu Čarliana ni u kojem slučaju ne odgovara za moguće propuste kao niti za posljedice takvih propusta odnosno ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati.

4.7.    Na zahtjev Naručitelja Čarliana može dostaviti probni uzorak gotovog proizvoda, prije početka proizvodnje, na Naručiteljev trošak. Nakon što Naručitelj potvrdi da je zaprimio probni uzorak gotovog proizvoda, pisanim putem će dati odobrenje, te se primitak pisanog odobrenja smatra dopuštenjem za početak proizvodnje.

4.8. Čarliana ne odgovara za pogreške u grafičkom dizajnu koje je Naručitelj previdio, te odgovornost za potpunu ispravnost dostavljene grafičke pripreme snosi Naručitelj.

4.9. Reprodukcija boja na zaslonu elektroničkog uređaja kao npr. na monitoru računala i reprodukcija boja na konačnom proizvodu može biti različita uslijed tehnoloških ograničenja. Čarliana će primijeniti najbolje napore kako bi razlika između reprodukcije boja  na zaslonu elektroničkog uređaja i reprodukcija boja na konačnom proizvodu bila što manja. Čarliana u cijelosti otklanja svoju odgovornost za razliku u reprodukciji boja na zaslonu i na konačnom proizvodu pa posljedično tome ne odgovara za vizualni dojam i doživljaj  razlike u bojama između zaslona računala Naručitelja i konačnog proizvoda.

4.10. Promjene zatražene od strane Naručitelja nakon odobrenja za proizvodnju pletenih proizvoda predstavljaju dodatan trošak za Naručitelja i zaračunavaju se u skladu sa stvarnim troškom. Bilo kakav zahtjev za promjenama koji je predan usmenim putem neće se smatrati zaprimljenim od strane Čarliane ukoliko nije popraćen pismenim putem.

4.11. Čarliana nije u obvezi pohranjivati niti čuvati grafičku pripremu dostavljenu od strane Naručitelja.

 1. Kvaliteta pletenih proizvoda

5.1. Čarliana jamči kvalitetu proizvoda i usluga koje isporučuje Naručitelju, te koristi predivo podrijetlom iz EU i to isključivo od provjerenih dobavljača.

5.2. Sirovinski sastav, numeracija i kvaliteta prediva odgovara tehničkim specifikacijama i mogućnostima strojeva (finoća 7 i 8) na kojima se vrši proizvodnja proizvoda.

5.3. Prilikom proizvodnje pletenih proizvoda Čarliana standardno koristi sirovinski sastav prediva 100% akril.

5.4. Ukoliko Naručitelj ima potrebu za drugačijim sirovinskim sastavom prediva, Čarliana može kao sirovinski sastav koristiti razne mješavine akrila i vune ili akrila i pamuka, ovisno o dostupnosti na tržištu, sve sukladno dogovoru sa Naručiteljem.

5.5. Čarliana se obvezuje povjerene poslove obaviti prema standardima struke, postupajući u interesu Naručitelja. U slučaju ekstremnih vanjskih (izloženost sunčevim zrakama, utjecaj vlage u zraku, nepravilno održavanje isl.) ili mehaničkih utjecaja na proizvod, Čarliana nije u mogućnosti jamčiti trajnost isporučenih pletenih proizvoda.

5.6. Prihvatom ponude, odnosno narudžbe ili sklapanjem ugovora između Čarliane i Naručitelja, smatra se da je Naručitelj upoznat sa standardima opisanim u ovim Uvjetima te da prihvaća ogrančenja u proizvodnji pletenog proizvoda.

5.7. Izrada pletenih proizvoda ili usluga pletenja je moguća sa materijalom dostavljenim od strane Naručitelja. Materijal mora biti na industrijskom konusu odgovarajuće numeracije, sastava i kvalitete za proizvodnju na strojevima na kojima Čarliana vrši proizvodnju. U toj situaciji Naručitelj nema pravo na reklamaciju na proizvod koji je izrađen od njegova materijala. Također, ukoliko se proizvod izradi od materijala Naručitelja, Čarliana ne odgovara za moguće odstupanje boja, sadržaja ili dimenzija te bilo kakvih oštećenja nastalih na donesenom materijalu prilikom prozvodnje, skladištenja ili dostave robe. Materijal kojeg dostavlja Naručitelj mora biti isporučen izravno na adresu FCO Čarliana. Naručitelj odgovara za sve štete i prekide (zastoj strojeva) koji nastanu zbog neodgovarajućih svojstava materijala (kvaliteta i/ili količina) ukoliko svojstva materijala koja je dostavio Naručitelj nisu u skladu sa svojstvima koja bi taj materijal trebao nominalno posjedovati. Uskladištenje materijala obavlja se na račun Naručitelja.

 1. Cijene
  6.1. Cijena koju Naručitelj plaća za kupnju pletenih proizvoda Čarliani, utvrđuje se u ponudi Čarliane odnosno u prihvatu ponude Naručitelja.

6.2. Ponuđene i/ili potvrđene cijene koje se dostavljaju Naručitelju su uvijek cijene za FCO skladište Naručitelja (INCOTERMS) za jednu adresu na području Grada Zagreba. Troškovi dostave za Naručitelje izvan područja Grada Zagreba zaračunavaju se dodatno.

6.3. Osim ako nije drukčije ugovoreno, cijena u Ponudi obvezujuća je za Naručitelja, a Čarlianu obvezuje za vrijeme važenja ponude.

6.4. Čarliana zadržava pravo promjene cijene:

 • u slučaju promjene tečaja Eur/kuna za ±3%,
 • u slučaju porasta cijene repromaterijala za ±3%,
 • u slučaju da vrijeme isporuke bude produljeno iz bilo kojeg razloga navedenog u točki 9.
 1. Uvjeti plaćanja

7.1. Osim ako nije drukčije ugovoreno, Naručitelj će platiti proizvode i/ili usluge avansno na temelju Ponude koju će mu Čarliana ispostaviti na ukupan iznos vrijednosti proizvoda i/ili usluga, uvećan za zakonom propisanu stopu PDV-a.

7.2. Ako je ugovoreno odgođeno plaćanje, Naručitelj će odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora predati Čarliani sredstvo osiguranja plaćanja. Čarliana će kao sredstvo osiguranja plaćanja prihvatiti zadužnicu ili bjanko zadužnicu, odnosno odgovarajući broj bjanko zadužnica ovjerenih kod javnog bilježnika, ili/i bankovnu garanciju koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv. Sredstvo osiguranja plaćanja mora biti izdano na najmanje ukupnu vrijednost naručenih proizvoda i/ili usluga, uvećanu za zakonom propisanu stopu PDV-a.

7.3. Ugovorne strane su suglasne da će Čarliana za obavljene usluge/izrađene proizvode izdati račun Naručitelju. Naručitelj ima pravo u roku od 8 radnih dana od datuma izdavanja računa reklamirati račun isključivo pisanim putem dopisom upućenim preporučenom pošiljkom. U dopisu kojim se iznosi reklamacija, Naručitelj je dužan detaljno specificirati u čemu se sastoji reklamacija. Nakon isteka roka od 8 radnih dana, reklamacije na izdani račun Čarliana neće prihvatiti.

7.4. Sve troškove nastale zbog kašnjenja u plaćanju snosi Naručitelj. Na zakašnjela plaćanja Čarliana obračunava zatezne kamate uz primjenu važeće zakonske stope zatezne kamate.

7.5. U slučaju zakašnjenja u plaćanju smatra se da se podmiruju najstarija potraživanja, točnije prvo troškovi, pa kamate, pa glavnica.

7.6. Ukoliko Naručitelj kasni s plaćanjem, Čarliana može ili zahtijevati ispunjenje obveze ili raskinuti ugovor jednostranom izjavom, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.

7.7. Ukoliko Naručitelj zakasni sa plaćanjem, bez ikakve daljnje opomene Čarliana može izdati račun na iznos od 40 eura, sukladno čl.13 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15).

7.8. Ako Naručitelj u roku od 15 dana od datuma primitka opomene pred tužbu ne izvrši plaćanje dospjelog duga u cijelosti, Čarliana će bez prethodne pisane obavijesti, aktivirati sredstvo osiguranja i/ili pokrenuti postupak naplate sudskim putem.

7.9. Sva plaćanja prema Čarliani će se izvršiti na račun Čarliane broj HR3623600001101221807 kod Zagrebačke banke d.d.

 1. Pravo zadržanja

  8.1. Radi osiguranja naplate naknade za rad i naknade za utrošeni materijal te ostalih tražbina po osnovi poslovnog odnosa između Čarliane i Naručitelja, Čarliana ima pravo zadržanja na proizvodima što ih je napravila te na ostalim predmetima koje joj je predao Naručitelj u vezi s njegovim radom, bez obzira da li su proizvodi i ostali predmeti već predani u posjed Naručitelju.

8.2. Čarliana ima pravo držati u svome posjedu proizvode koje je Naručitelj naručio dok ne primi cjelokupnu uplatu. Tijekom razdoblja zadržanja nad proizvodima koje je Naručitelj naručio, Naručitelj će snositi troškove skladištenja i to na način koji neće ići na štetu Čarlianinih prava na zadržanje dok proizvodi nisu plaćeni u cijelosti.

 1. 9. Isporuka
  1. Rok isporuke dogovara se pojedinačno i naznačen je na potvrdi narudžbe. Rok isporuke počinje na dan potvrde narudžbe, ali ne prije nego što se svi detalji narudžbe razjasne (specificiraja cjena i predmet, odnosno specifikacja tehničkih elemenata proizvoda i količina), osobito ne prije nego što kupac dostavi sve potrebne dokumente, dozvole i dopuštenja, i ne prije primitka dogovorenog predujma. Rok isporuke se definira prihvatom ponude, odnosno narudžbom, ili/i ugovorom, pripadajućim aneksima ili/i ostalom poslovnom i tehničkom dokumentacijom. Rok isporuke uključuje radne dane, a isključuje subote, nedjelje i državne praznike.

9.2. Vrijeme isporuke produljuje se za razuman rok:

 1. a) ako potrebna informacija koju je zatražila Čarliana za izvršenje ugovornih obveza nije primljena na vrijeme ili ako je Naručitelj naknadno promijenio informacije i time uzrokovao kašnjenje pri isporuci proizvoda i usluga;b) ako Naručitelj ili treća strana kasne s radom koji se mora obaviti ili s izvedbom ugovornih obveza;

 

 1. c) ako Naručitelj ne poštuje rokove i uvjete plaćanja.

9.3. Ako je isporuka neizvediva zbog više sile, datum isporuke automatski će se produžiti za vrijeme trajanja događaja koji predstavlja višu silu, uvećano za odgovarajuće razdoblje pokretanja. Isto produljenje roka se primijenjuje ako dođe do zapreka koje Čarliana ne može spriječiti iako se ponašala primjereno i u skladu s načelom dobrog gospodarstvenika bez obzira na to utječu li na Čarlianu ili Naručitelja. Takve zapreke uključuju, ali nisu ograničene na višu silu, prirodne katastrofe, epidemije, rat, pobune, revolucije, terorizam, eksplozije, požare, akte vlasti, zabrane uvoza ili izvoza, prekide proizvodnje zbog nesretnog slučaja. Nepredvidljive okolnosti koje isporuku čine pretjerano teškom ili nemogućom, kao što su kašnjenja u isporuci od strane dobavljača, radni sporovi, akti državnih tijela, nestašice sirovina ili energije, sve vrsta prekida rada postrojenja i transporta itd., imaju isti učinak kao viša sila.

9.4. Ako je Čarliana odgovorna za prekoračenje roka isporuke, neće se smatrati da nije ispunjena obveza ako roba bude isporučena u daljnjem rok od dva tjedna.

9.5. Naručitelj nije ovlašten odustati od narudžbe ukoliko dođe do produženja roka isporuke sukladno točki 9.2. i 9.3.

9.6. Naručitelj nema pravo na naknadu bilo kakve štete s osnova produženja rokova isporuke sukladno točki 9.2. i 9.3.

9.7. Čarliana je ovlaštena izvršiti djelomičnu isporuku proizvoda i usluga, osim u slučaju kada je posebnim sporazumom između Naručitelja i Čarliane isključena djelomična isporuka proizvoda i usluga.

9.8. Naručitelj može preuzeti proizvod ili izvršenu uslugu FCO Čarliana. Za hitne isporuke izvan područja Grada Zagreba, Čarliana može ugovoriti usluge ovlaštenog/ugovorenog dostavljača odnosno kurirske službe i takva se vrsta dostave posebno naplaćuje prema važećem cjeniku dostavljača odnosno kurirske službe.

9.9. U slučaju da se isporuka proizvoda ili izvršene usluge nije mogla izvršiti zbog razloga na strani Naručitelja, Naručitelj će snositi troškove skladištenja proizvoda, te ih je obvezan podmiriti prije preuzimanja proizvoda odnosno prije preuzimanja izvršene usluge.

9.10. Rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda snosi Čarliana do trenutka preuzimanja proizvoda od strane Naručitelja ili ovlaštenog/ugovorenog dostavljača.

 1. Kašnjenje

10.1. Naručitelj ima pravo tražiti naknadu štete za zakašnjelu isporuku ukoliko se dokaže da je do kašnjenja došlo zbog razloga na strani Čarliane i da je Naručitelj imao mjerljive materijalne gubitke kao rezultat takvog kašnjenja. Ako se mogu isporučiti zamjenski proizvodi ili djelomična količina proizvoda i usluga koje zadovoljavaju potrebe Naručitelja, Naručitelj nema pravo tražiti naknadu štete za kašnjenje.

10.2. Naknada štete za kašnjenje pri isporuci ne može ni na koji način prelaziti 5% ukupne ugovorene cijene proizvoda i usluga s kojima se kasni pri isporuci. Kada ugovorena kazna za neizvršavanje ugovorenih uvjeta isporuke dosegne maksimum Naručitelj i Čarliana će sporazumno u pisanom obliku dogovoriti novi rok isporuke. Ako Čarliana ne poštuje novi produljeni rok, Naručitelj ima pravo odbiti izradu proizvoda i usluga s kojima se kasni. Ako djelomične isporuke nisu ekonomski prihvatljive Naručitelju, Naručitelj tada ima pravo raskinuti ugovorni odnos i tražiti naknadu novca koji je do tada uplatio, ali mora vratiti novčanu protuvrijednost proizvoda koji je do sada zaprimio.

10.3. Naručitelj je suglasan da nema pravo na nikakav drugi oblik naknade štete radi kašnjenja osim onoga koji je opisan u točci 10.1. i 10.2.

 1. Prihvaćanje robne isporuke i usluga

11.1. Preuzimanje proizvoda i usluga:

 1. a) Čarliana će obaviti kontrolu kvalitete proizvoda i usluga prije otpreme. Ako se drukčije ne ugovori, primjenjivat će se sustavi kontrole kvalitete koje primjenjuje Čarliana. Ako Naručitelj zatraži dodatnu kontrolu kvalitete, to će se posebno ugovoriti te troškove dodatne kontrole kvalitete snosi Naručitelj.
 2. b) Naručitelj će obaviti kontrolu kvalitete proizvoda i usluga odmah po preuzimanju proizvoda te će najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja proizvoda i usluga pisanim putem obavijestiti Čarlianu o eventualnim nedostacima na proizvodima i uslugama. Ako to Naručitelj ne učini, smatrat će se da je izvršena uspješna primopredaja proizvoda i usluga te da Naručitelj nema prigovora.
 3. c) Ukoliko Čarliana bude obaviještena o nedostacima na isporučenim proizvodima i uslugama, otklonit će ih u najkraćem mogućem roku.
 4. d) Sve vrste nedostataka na proizvodima i uslugama ne daju pravo Naručitelju na traženje dodatnih prava ili na reklamacije osim onih koji su ugovoreni ovom točkom.

11.2. Nedostaci u dijelu robne isporuke ili usluge ne ovlašćuju Naručitelja na prigovor cijeloj robnoj isporuci ili usluzi.

 1. Reklamacije

12.1. Reklamacije na isporučenu robu su moguće u roku od 8 dana od dana preuzimanja proizvoda i usluga i iste moraju biti upućene Čarliani isključivo pisanim putem. Reklamacije se odnose na sve aspekte kvalitete isporučenih proizvoda i usluga, ali se naknadne promjene zatražene od strane Naručitelja nakon Naručiteljevog potvrđivanja ispravnosti TIFF/JPG datoteke s grafičkom pripremom i davanja odobrenja za proizvodnju pletenih proizvoda sukladno točkama 4. i 5. ne mogu reklamirati. Da bi reklamacija bila prihvaćena potrebno je isporučene proizvode i uslugu vratiti ČarlianI. Povrat proizvoda bez prethodne najave ne može biti prihvaćen. Po proteku roka od 8 dana od dana preuzimanja proizvoda Naručitelj više nema pravo zahtijevati ispunjenje bilo kakvog prava na ime materijalnih ili pravnih nedostataka.

12.2. Ukoliko Čarliana zaprimi reklamaciju Naručitelja izvršit će ispitivanje uzorka te ukoliko je reklamacija opravdana ispravit će nedostatke ili zamijeniti proizvode u skladu s realnim proizvodnim uvjetima. O ispravku nedostataka ili zamjeni proizvoda Čarliana će sastaviti potvrdu koju će uručiti Naručitelju.

12.3. Čarliana se obvezuje nadoknaditi štetu jedino kada je ista nanesena greškom u procesu proizvodnje te je uzrokovala proizvodnju neispravnog i nefunkcionalnog proizvoda. Odstupanja dozvoljena standardima u proizvodnji sukladno točki 5. i pravilima struke koja se odnose na boju prediva, kakvoću prediva, sakupljanje i širenje gotovog proizvoda nakon pranja na 30°C koje iznosi ±4%, dimenzije gotovih pletenih proizvoda (tolerancija -3% do +4%), vjernost reprodukcije pletenog proizvoda prema originalno dostavljenoj grafičkoj pripremi, koje Naručitelj prihvaća prihvatom ponude i iste ne mogu biti temelj za reklamaciju.

12.4. Čarliana ne preuzima odgovornost za štetu iznad vrijednosti naručenih proizvoda i usluga utvrđenih u prihvatu ponude te ni u kom slučaju ne može preuzeti odgovornost za naknadu neostvarene dobiti.

12.5. Čarliana ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati uslijed neadekvatnog korištenja isporučenih proizvoda.

12.6. Ukoliko ne postoji suglasnost Naručitelja i Čarliane vezana uz opravdanost reklamacije, Naručitelj i Čarliana će nastali nesporazum riješiti sporazumno mirnim putem, a u slučaju spora ugovora se nadležnost suda u Zagrebu.

 1. Intelektualno vlasništvo
  13.1. Proizvodnja svih pletenih proizvoda, natpisa, grbova i drugih oznaka na istima što ih je Naručitelj stavio na raspolaganje Čarliani radi se pod pretpostavkom da Naručitelj posjeduje odgovarajuća autorska odnosno reprodukcijska prava. Naručitelj oslobađa Čarlianu od bilo kakvih zahtjeva trećih strana.

13.2. Čarliana i Naručitelj, svaki za sebe jamče autentičnost podataka, brendova, patenata dizajna koje koriste i s te osnove su odgovorni svaki u svojoj nadležnosti ako gore navedena prava budu ugrožena.

13.3. Uzorci su vlasništvo strane koja ih je dostavila i može njima proizvoljno raspolagati.

13.4. Bez pisanog dogovora ne postoji Čarlianina obveza čuvanja TIFF/JPG datoteka s grafičkom pripremom te probnih uzoraka. Ako je dogovoreno uskladištenje, obavit će se na račun Naručitelja.

13.5. Čarliana rukuje s uobičajenom pažnjom sa zaprimljenim i/ili uskladištenim poslovnim i tehnološkim dokumentima. Čarliana ne preuzima nikakvu odgovornost, ali može u slučaju posebnog dogovora s Naručiteljem sklopiti osiguranje radi pokrića mogućih šteta.

13.6. Odredbe ovog članka vrijede i nakon raskida/isteka ugovornog odnosa.

 1. Tajnost podataka i obveza čuvanja poslovne tajne

14.1. Čarliana i Naručitelj se obvezuju čuvati kao povjerljive sve informacije iz ugovornog odnosa te se obvezuju da ni na koji način neće trećim osobama priopćiti niti učiniti pristupačnim sadržaj ugovornog odnosa, poslovne i druge tajne s kojima su bili upoznati u okviru suradnje, niti nakon prestanka važenja ugovornog odnosa. Obveza čuvanja tajnosti odnosi se na Čarlianu, Naručitelja i njihove poslovne suradnike.

14.2. Svaka ugovorna strana zadržava sva prava na svu poslovnu dokumentaciju koju je dala na uvid drugoj ugovornoj strani. Strana koja je primila takvu dokumentaciju priznaje navedena prava i obvezuje se da neće ni u kom slučaju bez prethodnog pisanog odobrenja druge strane staviti navedenu dokumentaciju na raspolaganje bilo kojoj trećoj strani, niti djelomično niti u cijelosti. Ugovorne strane se obvezuju koristiti poslovnom dokumentacijom samo u svrhu ugovaranja pravnog posla između njih samih i ni u kakve druge svrhe.

 1. Osobni podaci

15.1. Čarliana štiti osobne podatke koje prikuplja na način kako je to propisano Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka.

15.2. Čarliana koristi osobne podatke isključivo u one svrhe koje su isti prikupljeni, kako je to propisano Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka.

 1. Viša sila
  16.1. Čarliana se neće smatriti odgovornom za neizvršenje bilo koje obveze iz ugovornog odnosa, ako je ono rezultat više sile –  zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Čarliana kao ugovorna strana nije mogla spriječiti, otkloniti ili izbjeći,a koji događaj izravno utječe na izvršavanje obveza iz ugovornog odnosa, čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane.

16.2. Viša sila uključuje, osim prirodnih katastrofa, i epidemije, rat, pobune, revolucije, terorizam, eksplozije, požare, akte vlasti, zabrane uvoza ili izvoza, te prekide proizvodnje zbog nesretnog slučaja.

16.3. U slučaju da je bilo koja od ugovornih strana u ispunjenju odredbi ugovornog odnosa ometena višom silom, dužna je o tome obavijestiti drugu stranu u roku 48 sati, s naznakom uzroka i mogućeg trajanja više sile.

 1. Sklapanje i raskid ugovornog odnosa
  17.1. Smatra se da je pravni posao između Čarliane i Naručitelja sklopljen kada Naručitelj prihvati Čarlianinu ponudu, ili nakon potpisa Ugovora.

17.2. Čarliana ima pravo raskinuti potpuno ili djelomično ugovorni odnos Naručitelja i Čarliane:

 1. a) ako Naručitelj ne poštuje ugovorene uvjete plaćanja;
 2. b) ako je izvršenje isporuke onemogućeno ili kasni iz razloga za koje je odgovoran Naručitelj;
 3. c) ako je produljenje vremena isporuke uzrokovano višom silom.

17.3. Čarliana ima pravo naplatiti već izvršene isporuke ili pružene usluge te sve pripremne aktivnosti poduzete na temelju ugovornog odnosa.

U slučaju da isporuka nije izvršena Čarliana ima pravo na naknadu troškova nastalih tijekom pripreme isporuke.

17.4. Naručitelj može raskinuti ugovor uz obvezu poštivanja otkaznog roka od 30 dana koji počinje teći danom slanja pisane obavijesti o raskidu ugovora ali je obvezan platiti ugovornu kaznu iz čl. 3.3. ovih Općih uvjeta.

 1. Završne odredbe

18.1. Ovi Opći uvjeti su objavljeni na internetskim stranicama www.carliana-pletenje.hr

18.2. Čarliana zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Naručitelj se obvezuje upoznati s važećim općim uvjetima objavljenim na Čarlianinoj web stranici te prihvaćanjem ponude prihvaća trenutno važeće Opće uvjete.

18.3. Na sve međusobne odnose između Čarliane i Naručitelja koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući način se primjenjuju propisi Republike Hrvatske koji su na snazi na dan naručivanja proizvoda i usluga.

18.4. Sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Čarliana i Naručitelj nastojat će riješiti mirnim putem. U protivnom, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

18.5. U poslovnim odnosima i sporovima u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta ili ugovornog odnosa Čarliane s pravnim ili fizičkim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili bilo gdje u inozemstvu, primjenjuju se ovi Opći uvjeti te hrvatsko zakonodavstvo, ali bez kolizijskih normi koje se izrijekom isključuju, te se propisuje nadležnost suda u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od __________ 2018. godine, a vrijede do donošenja novih Općih uvjeta.